AKTUALISASI AKHLAQ MUSLIM
Pemateri : UST. ABU IHSAN ALMAIDANY MA.
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Mon 02 Sep 2013
Jam : 15 : 30
Info :  081381364960
LIVE : -
TAFSIR IBNU KATSIR
Pemateri : UST.RIYAD BADJRIE
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Mon 02 Sep 2013
Jam : 18 : 10
Info :  081381364960
LIVE : -
KITAB TAUHID
Pemateri : UST. SULAM MUSTAREJA
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Thu 05 Sep 2013
Jam : 12 : 10
Info :  081381364960
LIVE : -
PEMBOROS TEMANNYA SYAITHAN
Pemateri : UST. ABDUL HAKIM Lc
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Fri 06 Sep 2013
Jam : 12 : 01
Info :  081381364960
LIVE : -
JALAN GOLONGAN YG SELAMAT
Pemateri : UST. ABDUL HAKIM Lc.
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Sat 07 Sep 2013
Jam : 04 : 40
Info :  081381364960
LIVE : -
KITAB ZADUL MA'AD
Pemateri : UST. ALI SAMAN Lc.
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Sun 08 Sep 2013
Jam : 04 : 40
Info : 081381364960
LIVE : -
BULUGHUL MARAM
Pemateri : UST. FAKHRUDDIN NU'MAN
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Sun 08 Sep 2013
Jam : 09 : 01
Info : 081381364960
LIVE : -
TAFSIR IBNU KATSIR
Pemateri : UST. RIYAD BADJRIE
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Mon 09 Sep 2013
Jam : 18 : 10
Info : 081381364960
LIVE : -
KITAB TAUHID
Pemateri : UST. SULAM MUSTAREJA
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Thu 12 Sep 2013
Jam : 12 : 10
Info : 081381364960
LIVE : -
MUSIBAH DATANG KARENA MA'SIAT & DOSA
Pemateri : UST.RIYAD BADJRIE
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Cileduk

Waktu : Fri 13 Sep 2013
Jam : 12 : 04
Info : 081381364960
LIVE : -
Arsip Kajian